Fundacja Carpe Diem

Celem fundacji jest usprawnianie dzieci niepełnosprawnych, w głównej mierze chorych na autyzm. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną i rehabilitacyjną dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności psychoruchowej.

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia Realizacja programu wsparcia dla rodzin

Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, demoralizacją oraz używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego.

Termin realizacji projektu: 2.01.2019r. – 31.12.2019r.

Zapisy pod nr tel.: 790 630 057

Projekt aktywizacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością z zaburzeniami integracji sensorycznej.

  • Zajęcia sportowo-terapeutyczne dla dzieci
  • Grupowe spotkania konsultacyjne dla dzieci i rodziców/opiekunów

Projekt realizowany jest w okresie 05.04.2018-28.09.2018 przez Fundacje Carpe Diem.
Partner: Fundacja Lotto

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Lotto.

Projekt realizowany jest przy NZOZ Marmed Chełm, ul.Obłońska 9

Program profilaktyki skierowany do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.  W ramach programu można skorzystać z warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz poradnictwa rodzinnego. Realizatorem jest Fundacja Carpe Diem.

Program realizowany jest w okresie 08.01.2018 do 31.12.2018r.

Zadanie jest współfinansowane ze środ

ków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 Zapisy i informacje pod nr tel. 790 630 057

Projekt Realizowany jest w budynku Przychodni Marmed,

w Chełmie przy ul. Obłońskiej 9